PITA BOX LOGO.png


תקנון הפעילות :
1.  החברה רשאית לעצור את הפעילות בכל זמן שתחליט
2. ט.ל.ח


1.    הגדרות
מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
"תכנית ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;
"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "פעילות חלוקה של עד 100 מארזי MINIPITABOX " שעורכת החברה "בפיתה – כל ביס חגיגה "
"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות :
"טופס השתתפות" או "טופס השתתפות אלקטרוני"- הרשמה בדף נחיתה ייעודי להגרלה.

"לקוח זוכה "- לקוח שנרשם והשאיר פרטיו האישיים בדף נחיתה ויישם את כל הסעיפים הכתובים. 
   
"זוכה"- משתתף אשר השאיר פרטיו וביצע את הסעיפים המצויינים בדף נחיתה ושמו עלה בהגרלה.

"הפרס"- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 9 לעיל; 
"אתר המבצע"- עמוד הפייסבוק של החברה בשם בפיתה כל ביס חגיגה  שישמש את החברה לשם המבצע ואיסוף אלקטרוני של טפסי ההשתתפות של המשתתפים וממנה יבחר הטופס האלקטרוני הזוכה.
"המפקח"- האדם האמור בסעיף 12 להלן.       
בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
 
1.    כללי
              2.1.          החל מיום 19.20.21 ועד יום 15.1.22 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך החברה מבצע הגרלות בשם " פעילות חלוקה של עד 100 מארזי MINIPITABOX כמתואר בתוכנית זו.
              2.2.          תכנית ההגרלה תמצא במשרדי החברה _________________ וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
              2.3.          החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.
              2.4.          כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
 
1.    התנאים להשתתפות בהגרלה
              3.1.          זכאים להשתתף בהגרלה פרטים אשר השאירו פרטים בעמוד הנחיתה הייעודי של ההגרלה וביצע את כל הסעיפים הרשומים. תחת השם בפיתה כל ביס חגיגה. במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה. במקרה שקטין ייבחר כזוכה בפרס, יגיע הקטין עם אפוטרופסו למעמד הזכייה בפרס ויציג בפני החברה את תעודת הזהות שלו (ככל שיש לו) ושל אפוטרופסו. במקרה כזה הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופוסיו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, כמפורט בנספח ב'.
              3.2.          משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.
 
 
 


1.    אחריות
              4.1.           מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.
              4.2.          ככל שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לא יעלה על סך כולל של 250 ₪.
 
1.    תיאור המבצע
              5.1.          במהלך תקופת המבצע יתבקשו חברי המתחם בפייסבוק להשאיר פרטים בדף נחיתה ייעודי ולעקוב אחר ההוראות בדף הנחיתה. 
              5.2.          המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר ייכנסו לעמוד הפייסבוק של החברה, ואשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית אשר השאירו פרטים בדף הנחיתה הייעודי להגרלה. מסך כל המשתתפים יוגרלו עד 100 מארזים ארוחה MINIPITABOX שישלחו ללקוחות שיבחרו ע"י כל סניף
              5.3.          ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של החברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.
 
1.     ההגרלה ואופן ביצועה
              6.1.          בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, החברה תבחר זוכים שיקבלו את המארז עם שליח עד הבית במהלך כל חודש הפעילות
              6.2.          ההגרלה תבוצע על ידי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציג החברה יבחר באקראי את שם הזוכה מתוך רשימת השמות והאנשים שהשאירו פרטים וביצעו את כל הסעיפים בדף הנחיתה.
              6.3.          אם יתקיימו נסיבות שבהן החברה תמצא לנכון לשלוף טופס השתתפות אלקטרוני נוסף, יהיה טופס זה הטופס הזוכה אשר יזכה את בעליו בפרס ולא יהיו לבעלי טופס ההשתתפות אלקטרוני הראשון שנשלף שום טענות כלפי החברה.
 
1.     תוצאות ההגרלה
              7.1.          תוצאות ההגרלה יפורסמו באופן שבועי בעמוד הפייסבוק של החברה המבצע (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו שותפו הפרטים.
              7.2.           תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 
1.     שינוים בהגרלה
              8.1.          למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהחברה תפרסם, בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
              8.2.          החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תוכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תוכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי החברה.         
 

 

 

1.    הפרס
              9.1.          המשתתף אשר יעמודו בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, והטופס האלקטרוני שלו ייבחר בהגרלה כטופס הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה ב פעילות חלוקה של עד 100 מארזי MINIPITABOX
              9.2.          למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל.
 
1.    מימוש הפרס
          10.1.          הזוכה יידרש למסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו לא יאוחר מיום לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 6 בכדי לקבל את הפרס. מימוש הפרס ייעשה ע"י יצירת קשר טלפוני עם הלקוח לאימות הפרטיים לאחר מכן ישלח אליו הפרס עם שליח
          10.2.          כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
          10.3.          החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .
          10.4.          מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
          10.5.          החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי החברה.
          10.6.          אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
 
1.    היתר לעריכת הגרלות           
ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
 
 
 
1.    התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 1 חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.